Day 4: Lithgow to Bathurst

Bathurst, NSW  •  2 photos